Xiang Yiang Garden Home

  • Private home
  • Beijing, China
  • 2018